กลุ่มอำนวยการ
แบบ ปอ.1
แบบ ปอ.2
DOWNLOAD
แบบ ปอ.3
DOWNLOAD
แบบติดตาม ปอ.3
DOWNLOAD
แบบ ปย.1
DOWNLOAD
แบบ ปย.2
DOWNLOAD
แบบติดตาม ปย.2
DOWNLOAD
แบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA)
DOWNLOAD
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
DOWNLOAD
   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
แบบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ และชื่อสกุล (นามสกุล)
DOWNLOAD
แบบขอพระราชทานเพลิงศพ
DOWNLOAD
แบบคำขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 (ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น)
DOWNLOAD
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่
DOWNLOAD
เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
DOWNLOAD
แบบใบสมัครสมาชิก กสจ.
DOWNLOAD
แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
DOWNLOAD
แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
ว.20หลักเกณฑ์ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง
ว.21หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว.1 แบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่่มขึ้น
ว 25 แบบคำขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
......- หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล
DOWNLOAD
......- ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
DOWNLOAD
......- หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ.
DOWNLOAD
......- หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ.
DOWNLOAD
......- หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฯ.
DOWNLOAD
......- หน้างบใบสำคัญเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล.
DOWNLOAD
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
DOWNLOAD
สัญญายืมเงิน
DOWNLOAD
ใบเบิกเงินฝาก
DOWNLOAD
ใบนำฝาก
DOWNLOAD
ใบมอบฉันทะ
DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงิน
DOWNLOAD
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
DOWNLOAD
แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน(แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
DOWNLOAD
แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
DOWNLOAD
แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
DOWNLOAD
รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
DOWNLOAD
รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
DOWNLOAD
แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
DOWNLOAD
แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว
DOWNLOAD
แบบสำรวจอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน
DOWNLOAD
แบบรายงานการใช้ใบเสร็จ
DOWNLOAD
แบบรายงานซื้อ/จ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ดังแนบ)
DOWNLOAD
...

 

คู่มือ
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 
...