เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

เปิด[72] เมื่อ 11/07/20 อ่านต่อ

การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เปิด[47] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ3

เปิด[17] เมื่อ 09/07/20 อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิด[20] เมื่อ 08/07/20 อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า...

เปิด[26] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การประชุม การพิจารณา กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ โรงเรียนที่เสนองบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา...

เปิด[40] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เปิด[52] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เปิด[23] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

เปิด[23] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

Default 2
Default 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอศรีราชา)

รับมอบอุปกรณ์การเรียน และชุดเพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เปิด[2] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

ภาพการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในรูปแบบของโรงเรียนวัดหนองคล้า

เปิด[2] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

รับมอบอุปกรณ์เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

เปิด[4] เมื่อ 09/07/20 อ่านต่อ

โครงการการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้

เปิด[5] เมื่อ 08/07/20 อ่านต่อ

เปิดเรียนวันแรก โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา)

เปิด[8] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[31] เมื่อ 09/06/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอบางละมุง)

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[7] เมื่อ 03/07/20 อ่านต่อ

การเปิดภาคเรียนวันแรก และการเรียนการสอน แบบ NEW NORMAL โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า

เปิด[10] เมื่อ 03/07/20 อ่านต่อ

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[9] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การเปิดเรียน​ ภาคเรียนที่​ 1​/2563​ โรงเรียนบ้านบึง(บางละมุง)​

เปิด[13] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

เปิด[9] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การจัดการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า ครั้งที่...

เปิด[11] เมื่อ 30/06/20 อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน (อำเภอสัตหีบ)

เปิดเทอมวันแรกกับการเรียนการสอนแบบ New Normal

เปิด[9] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

โรงเรียนบ้านอำเภอเปิดเทอมวันเเรกกับการเรียนการสอนแบบ new normal

เปิด[10] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ออกตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[31] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV)

เปิด[31] เมื่อ 02/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[32] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[31] เมื่อ 01/06/20 อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید