เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประเมินสัมฤทธิผลของผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาฉลาก ผอ.เพ็ญนภา ไทยภูมิ

วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  มีการประเมินสัมฤทธผิลของผอู้ านวยการโรงเรยีนวัดเขาฉลาก ผอ.เพ็ญนภา  ไทยภูมิ  ในระยะเวลา ๑ ปี  ซึ่งน าโดยนายบุญเพชร  วันนา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  นายมงคล  แย้มเกษร  ผู้อา นวยการเชี่ยวชาญ นายราชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ชบ ๓  และนางเยาวดี จุฑาพรรณนาชาติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบญุสัมพันธ์ โดยให้ค าแนะน าในการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา โรงเรียนวัดเขาฉลากต่อไป 

04/03/20 อ่าน(146) วัดเขาฉลาก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید