เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ร่วมประชุมพุธเช้าครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

     วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรีเขต ๓ ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมพุธเช้าครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และร่วมกันรับฟังการเผยแพร่องค์ความรู้ และการรณรงค์เกี่ยวกับ COVID - 19 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างการรับรู้การสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับ COVID - 19 เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อหารือนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สพป.ชลบุรี เขต ๓

https://www.facebook.com/3chonburi3

11/03/20 อ่าน(76) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید