เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด - ๑๙ จนไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ได้ดำเนินการประสานกับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ โรงเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตามบริบทของโรงเรียน โดยเตรียมใบงาน ใบความรู้ ชุดแบบฝึกหัดให้เด็กนักเรียนทำควบคู่กับการเรียนออนไลน์ จะใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางไลน์ ผู้ปกครอง ๙๐ เปอร์เซ็น มีสมาร์ทโฟนและอยู่ในไลน์กลุ่มของแต่ละช่วงชั้น ส่วนอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตามที่กำหนด คุณครูของโรงเรียนแบ่งไปตามสาย เพื่อไปให้ความรู้และแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนโดยไม่จำเป็นต้องซื้อโทรทัศน์ใหม่ ไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ 

            ทั้งนี้ คุณครูที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีการสรุปผลการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็กนักเรียนรวมทั้งปัญหา ข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ปัญหารายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบสัปดาห์ละครั้ง เพื่อประเมินผลในภาพรวมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 https://www.facebook.com/3chonburi3

 

 

19/05/20 อ่าน(288) pui


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید