เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

เปิด[70] เมื่อ 11/07/20 อ่านต่อ

การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เปิด[47] เมื่อ 10/07/20 อ่านต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ3

เปิด[17] เมื่อ 09/07/20 อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิด[20] เมื่อ 08/07/20 อ่านต่อ

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า...

เปิด[26] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การประชุม การพิจารณา กลั่นกรอง จัดลำดับความสำคัญ โรงเรียนที่เสนองบประมาณโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา...

เปิด[40] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เปิด[52] เมื่อ 02/07/20 อ่านต่อ

ประชุมพุธเช้า ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

เปิด[23] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

การเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

เปิด[23] เมื่อ 01/07/20 อ่านต่อ

โครงการ พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

เปิด[37] เมื่อ 25/06/20 อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ

เปิด[27] เมื่อ 25/06/20 อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

เปิด[12] เมื่อ 25/06/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 512 ข่าว : 43 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید