เขตชั้นนำ ผลงานแนวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาสู่สากล พัฒนาศักยภาพคนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ข่าวกิจกรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ...

เปิด[51] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[92] เมื่อ 28/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[60] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[59] เมื่อ 27/05/20 อ่านต่อ

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เปิด[289] เมื่อ 19/05/20 อ่านต่อ

ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เรื่อง การนิเทศ กำกับ ติดตาม...

เปิด[70] เมื่อ 14/05/20 อ่านต่อ

ประชุมด้วยระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM ขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล

เปิด[120] เมื่อ 13/05/20 อ่านต่อ

ร่วมให้คำปรึกษาในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เปิด[48] เมื่อ 08/05/20 อ่านต่อ

การจัดอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...

เปิด[144] เมื่อ 07/05/20 อ่านต่อ

ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระดับชั้น อ.๒ – ป.๖

เปิด[371] เมื่อ 30/04/20 อ่านต่อ

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ...

เปิด[150] เมื่อ 30/04/20 อ่านต่อ

การประชุมครั้งที่๖/๒๕๖๓

เปิด[31] เมื่อ 29/04/20 อ่านต่อ

ทั้งหมด 488 ข่าว : 41 หน้า


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เลขที่ 14/42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20

Call Center : 038-234218 LineID :CHON3 Facebook :www.facebook.com/chon3/


دانلود آهنگ جدید